כניסה לחברים רשומיםלוח כנסים ואירועים
תקנות בריאות העם (הפריה חוץ- גופית), התשמ"ז – 1987 /1
1/01/1987

בתוקף הסמכות לפי סעיף 33 בריאות העם, 1940 (להלן- הפקודה), שנטלתי לעצמי לפי סעיף 32 לחוק יסוד: הממשלה, ולפי סעיף 65ג לפקודה, ולאחר התייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל, אני מתקינה תקנות אלה:

1. הגדרות
בתקנות אלה-
"המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
"הפריה חוץ-גופית" – הפריית ביצית של אשה בזרע מחוץ לגוף האשה;
"הקפאת ביצית" – שמירת ביצית בטמפרטורה נמוכה לעצירת כל התהליכים הביולוגיים בה, ובביצית מופרית – לרבות עצירת חלוקת התאים בה;
"השתלת ביצית מופרית" – החדרת ביצית מופרית לרחמה של אשה;
"מחלקה מוכרת" – מחלקה בבית חולים,לרבות בבית חולים ממשלתי או במרפאה, שהכיר בהן המנהל, בהודעה ברשומות, לצורך ביצוע פעולות הקשורות בהפריה חוץ-גופית, כולן או מקצתן, ובתנאים שקבע;
"נטילת ביצית" – הוצאת ביצית משחלותיה של אשה לשם הפרייתה;
"תרומת ביצית" – נטילת ביצית מאשה, הפרייתה והשתלתה באשה אחרת;
"קרבת משפחה" – הורים, הוריהם והורי הורים, ילדים, אחים ואחיות, דודים ודודות וצאצאיהם;
"רופא אחראי" – מנהל מחלקה מוכרת, סגנו, וכל רופא מומחה ביילוד ובגיניקולוגיה העובד במחלקה מוכרת שהסמיך מנהל מחלקה המוכרת;
"רופא מומחה" – רופא בעל תואר מומחה שניתן לו לפי תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973;
"תורמת" – אשה שמגופה ניטלה ביצית, בהסכמתה, כדי להשתילה באשה אחרת;
"תורם" – גבר שזרעו נועד, בהסכמתו, להפרות ביצית של אשה שאינה אשתו ושזהותה אינה ידועה לו.

2. הפריה במחלקה מוכרת בלבד
(א) לא יטול אדם ביצית מגופה של אשה, לא יפרה אותה, לא יקפיא ולא ישתיל ביצית מופרית בגופה של אשה, אלא במחלקה מוכרת ובהתאם להוראות תקנות אלה.
(ב) המנהל רשאי לקבוע טפסים שיש למלא לענין תקנות אלה.

3. ייחוד של מטרות נטילת הביצית
נטילת ביצית תיעשה רק למטרה של הפריה חוץ-גופית והשתלתה לאחר הפרייתה.

4. הגבלתה לנטילת ביצית

נטילת ביצית תיעשה רק מאשה שהתקיימו בה כל אלה:
(1) היא נמצאת בטיפול רפואי עקב ליקויי פוריות;
(2)  רופא אחראי קבע כי יש בנטילת הביצית משום קידום הטיפול בה.

5. זרע להפריית ביצית
לא ישתמש רופא להפריית ביצית שניטלה אלא בזרע שיועד מראש להפריה ושהתקבל, בהתאם להנחיות המנהל, מתורם או מבעלה של האשה שממנה ניטלה הביצית, או מבנק זרע שהכיר בו המנהל כאמור בתקנות בריאות העם (בנק זרע), התשל"ט-1979.

6. הסכמה להפריה בזרעו של תורם
ביצית שניטלה מאשה נשואה לשם השתלתה בה לא תופרע בזרעו של תורם או בזרע שהתקבל מבנק הזרע אלא אם כן התקבלה הסכמה, בכתב ומראש, הן מהאשה שממנה ניטלה הביצית והן מבעלה.

7. הגבלה להפריית ביצית
ביצית של תורמת לא תופרה בזרע של בעלה של האשה בה תושתל הביצית ולכשתופרה, אלא אם כן התקבלה הסכמה, בכתב ומראש, הן מהאשה והן מבעלה, והביצית ניטלה מתורמת שהתקיימו בה הוראות תקנה 4.

8. השתלת ביצית
(א) לא תושתל ביצית מופרית באשה נשואה, אלא אם כן הביצית היא שלה או של תורמת, והופרתה בהתאם לתקנות אלה:
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)-
(1) היתה האשה שבה מתכוונים להשתיל את הביצית המופרית רווקה, לא תושתל בה ביצית מופרית אלא אם כן הביצית היא שלה ואלא אם כן התקבל דין וחשבון מעובד סוציאלי של המחלקה המוכרת התומך בבקשת האשה; הדין וחשבון ייערך לפי הנחיות המנהל;
(2) התאלמנה בעלת הביצית המופרית טרם השתלתה, לא תושתל בה הביצית המופרית, אלא אם כן עברה שנה לפחות ממועד נטילת הביצית והפרייתה והתקבל דין וחשבון מעובד סוציאלי כאמור בפסקה (1);
(3) היתה האשה שבה מתכוונים להשתיל את הביצית גרושה, והביצית הופרתה בזרעו של בעלה טרם גירושיה – תושתל בה הביצית רק לאחר קבלת הסכמת בעלה לשעבר.

9. הקפאת ביצית וביצית מופרית
(א) ביצית, לרבות ביצית מופרית, תוקפא לתקופה שלא תעלה על חמש שנים.
(ב) משנתקבלה בקשה בכתב להארכת תקופה ההקפאה, חתומה ביד האשה שמגופה ניטלה ובעלה, ומאושרת בחתימתו של הרופא האחראי, רשאי בית חולים להאריך את תקופת ההקפאה בחמש שנים נוספות.

10. ביציות של נפטרות
(א) בביצית שניטלה מאשה נשואה שנפטרה לא ייעשה שימוש;
(ב) ביצית שניטלה מאשה נשואה שבעלה ניפטר תיתרם בהסכמתה;
(ג)  בביצית מופרית שנוצרה מביצית וזרע של זוג נשוי שנפטר אחד מהם ינהגו כלהלן:
(1) נפטר הבעל – יחולו הוראות תקנה 8(ב)(2);
(2) נפטרה האשה – לא ייעשה שימוש בביצית המופרית.
(ד) ביצית, לרבות ביצית מופרית שניטלה מאשה פנויה שנפטרה, לא תושתל באשה אחרת אלא אם כן, טרם פטירתה, נתנה התורמת הסכמה לתרומת הביצית.

11. איסור השתלה באשה שלא תהיה אם הילוד        
לא תושתל ביצית מופרית אלא באשה שתהיה אם היילוד.

12. איסור השתלה בקרוב משפחה
(א)
 לא תושתל ביצית מופרית באשה הנמצאת בקרבת משפחה לתורמת הביצית.
(ב) ביצית שניטלה מאשה לתרומה תושתל באשה אחת זולתה אם ניתנה הסכמת התורמת לתרומה.

13.הגבלת השתלות מתורמת
לאתושתל באשה ביצית שניטלה מתורמת אלא אם כן הופרתה בזרע בעלה של האשה.

14. מתן הסבר וקבלת הסכמה
(א)
 כל פעולה הכרוכה בהפריה חוץ-גופית כאמור בתקנה 2 תיעשה רק לאחר שהרופא האחראי הסביר לכל אחד מהנוגעים בדבר את ממשמעותה ואת התוצאות העשויות לנבוע ממנה, וקיבל הסכמה מודעת של כל אחד מהם בנפרד.
(ב) כל פעולה הכרוכה בהפריה חוץ גופית של אשה נשואה תיעשה רק לאחר קבלת הסכמתו של בעלה.
(ג) הסכמה לפי תקנות אלה –
(1) לא תינתן לאדם מסויים או לענין מסויים;
(2) תינתן בכתב ובנוכחות רופא ובלבד והסכמת בני זוג נשואים תינתן על גבי מסמך אחד.

15. איסור מסירת מידע
(א) מחלקה מוכרת המבצעת פעולות הפריה חוץ-גופית לא תמסור מידע הנוגע לזהות תורם זרע או תורמת ביצית.
(ב) מנהל מחלקה מוכרת ינקוט בכל הפעולות הדרושות לביצועה היעיל של תקנת משנה (א).

16. ביטול הכרה במחלקה מוכרת
(א) לא יבטל המנהל הכרתו במחלקה כמחלקה מוכרת אלא אם כן נתן הזדמנות נאותה למנהל המחלקה להשמיע טענותיו.
(ב) החליט המנהל לבטל הכרה במחלקה
מוכרת, ימסור על כך הודעה למנהל בית חולים או המרפאה, לפי הענין, ויצרף להודעה הוראות הנוגעות למה שייעשה בביציות, במסמכים ובכל חומר מעבדתי או אחר הכרוך בפעולות הפריה חוץ-גופית שברשות המחלקה המוכרת האמורה.
(ג) התקבלה במחלקה שהיתה מוכרת הודעה כאמור בתקנת משנה (ב), ייפסקו בה כל הפעולות הכרוכות בהפריה חוץ-גופית, וינהגו לפי הוראות המנהל כאמור בתקנת משנה(ב).

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה תקנות בריאות העם (הפריה חוץ- גופית), התשמ"ז – 1987 /1  : 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

עוד נהלים והנחיות

עבור לתוכן העמוד