• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • התחבר/י
עמוד בית
האגודה הישראלית לחקר הפוריות (איל"ה)
הקוד האתי

ההתקדמות הטכנולוגית והמדעית בתחום רפואת הפריון מקדימה את האתיקה המקצועית בתחום. תפקיד ועדת האתיקה של איל"ה לדון בסוגיות אתיות ולפרסם ניירות עמדה אשר ינחו את ההתנהגות הרפואית בתחום הפריון ויגבשו בהדרגה את הקוד האתי של הארגון. הקוד האתי יבטא את ערכי היסוד, הנורמות הסטנדרטים המקצועיים הבונים את סדר היום של חברי איל"ה ואת החזון החברתי והמקצועי שלהם. כללי האתיקה ייקבעו על ידי נציגים מכל הסקטורים של חברי איל"ה, פילוסופים של אתיקה רפואית, משפטנים, אנשי דת, פסיכולוגים וסוציולוגים כדי שישמשו להנחיה של יחידות הפריון בארץ ולהגנה על החלטות רפואיות מבחינת הנורמות המוסריות-אתיות בארץ. הקוד האתי מייחד ומעצב את הזהות והתרבות המקצועית של חברי איל"ה. ארגון בעל קוד אתי המיושם באופן פעיל נתפס בעיני הציבור כארגון ראוי ואחראי, הזוכה למידה רבה של אמון.

 

העקרונות האתיים המנחים את דיוני הוועדה האתית

 

ארבעת העקרונות של ג'ורג'טאון משמשים כמסגרת הקונבנציונאלית לדיון בביואתיקה בכלל.

 

1. אי גרימת נזק non-maleficence, primum non nocere

מניעת נזק מן המטופלים, משמעה כי בטיחותם ובריאותם עומדות כערך עליון ברפואה וכי הרופאים יפעלו תמיד כדי שלא ייגרם להם נזק, לא במכוון, לא עקב מעשה ולא עקב מחדל.

2. הטבה, גרימת תועלת beneficence

הטבה עם המטופלים משמעה כי הרופאים יפעלו תמיד לטובת המטופלים וייעשו ככל יכולתם למנוע, להפחית ולסלק כל פגיעה קיימת בבריאותם של המטופלים. הרופאים מצווים לשקול בכל מקרה את מאזן התועלת והנזק הצפויים בטיפול הרפואי המוצע ואת התאמתו למטופלים, ולבחור את הדרך הנושאת את מירב התועלת למטופליהם.

3. אוטונומיה של הפרט patient autonomy

אוטונומיה משמעה כי למטופלים יש זכות מלאה לקבל החלטות באופן חופשי ועצמאי, בדבר הטיפול הרפואי המוצע להם. הסכמה לטיפול רפואי תינתן על בסיס מידע רפואי שיימסר למטופלים על ידי הרופאים ביושר, בשקיפות, ובאופן סביר ומאוזן. משמעות נוספת המקופלת במושג זה היא זכות המטופלים לדחות או לסרב לעצה הרפואית בלי להסתכן בכפייתה. כיבוד עצמאותם של המטופלים, משמעה שמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם, הקפדה על פרטיותו, והסודיות הרפואית שלו.

4. צדק חלוקתי ושוויון

צדק חלוקתי משמעו שאיפה לשוויון ברפואה, מתן גישה שווה לכל אדם לאבחון וטיפול רפואי תוך חלוקה צודקת של המשאבים הרפואיים המוגבלים ומניעת אפליה מכל סיבה שהיא.


יצוין שבתחום של הולדה ופריון הם רחוקים מלכסות את השאלות האתיות המרכזיות הניצבות בפני הרופא, אך הם עדיין מרכזיים בשיח הביואתי. המתח בין ארבעת העקרונות מהווה בסיס לדיון הביואתי והוא תלוי גיאוגרפיה, זמן ותרבות. כדוגמא עקרון האוטונומיה של הפרט הוא מרכזי ושולט בשיח האתי בחברה האמריקאית. לעומתו, עקרון הצדק הינו עיקרון שנולד מתוך ההתהוות החברתית של מערכות רפואה ציבוריות המתבססות על צדק חלוקתי ושוויון.

בישראל, בחברה רב-תרבותית, השיח האתי צפוי להיות מאתגר ביותר.