• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
עמוד בית
האגודה הישראלית לחקר הפוריות (איל"ה)
אודות ועדת אתיקה

ועדת האתיקה של איל"ה הוקמה על ידי ועד האיגוד בהחלטתו מינואר 2011, כדי להתמודד עם שאלות ובעיות אשר לא ניתן להם עד כה מענה אתי ברור וכדי לפתח כלים וקווים אתיים מנחים כמסד אתי-מקצועי לקהילת חברי איל"ה. צרכים אלה התעוררו לגבי בעיות עקרוניות המצריכות דיון ממושך ולגבי בעיות הדורשות פתרון מיידי. המדע,  ובתוכו הרפואה, ובמיוחד תחום הפוריות מתקדם ביכולותיו במהירות העולה על קצב הדיון והפתרונות האתיים המוצעים. השיח האתי בא לבחון, ללמוד, להבהיר, לנתב ולתחם את העשייה הרפואית והמדעית בתחום הפוריות בתוך העקרונות המוסריים האתיים-חברתיים הנוהגים בחברה הישראלית ומאפשרים רב שיח במגוון התרבותי דתי וחברתי בארץ. 

ועדת האתיקה מתכוונת ללבן נושאים שיועלו על ידי חברי איל"ה, גורמים ממלכתיים, מערכת המשפט ואחרים להבין את הרקע התיאורטי שלהם לבדוק פתרונות אתיים אלטרנטיביים ממקומות אחרים בעולם, אם קיימים, ולסכם את ההיבט האתי הייחודי ישראלי כפי שידון ויגובש בוועדה.

ועדת האתיקה תשתף פעולה עם הוועדה האתית של הר"י, תייעץ במידת הצורך, לגופים חיצוניים (משרד הבריאות, ועדות הכנסת, מערכת המשפט וכדומה), בנושאים אתיים ותארגן מעת לעת דיונים וישיבות בנושאים אתיים-משפטיים.

ככלל, דיוני הוועדה לא יהיו פומביים אך סיכומיהם יובאו מעת לעת כ"נייר עמדה אתי" לעיון ותגובות חברי איל"ה. בתהליך אישור נייר העמדה, רואה הוועדה חשיבות מרכזית בדיאלוג עם כלל חברי איל"ה לפני אימוצו כעמדת האיגוד.

הרכב הוועדה האתית של איל"ה מושתת גם על המלצות של גופים מארה"ב ואנגליה, המגדירות כי ועדה אתית צריכה לכלול לפחות חמישה חברים ובהם איש רפואה/מדען, משפטן, אדם שאינו מן התחום, אתיקן, ובעל מקצוע פרא-רפואי. בוועדה יהיה ייצוג לבני שני המינים ויכלול נציגים מתרבויות /דתות שונות שבאוכלוסייה. נוכחותם של פילוסוף/אתיקן ושל אנשי דת מבטאת את החשיבות שהחברה מיחסת לערכים הבסיסים שבהם מדובר.

ועדת האתיקה רואה חובה לעצמה לשקף ולבטא, את ערכי היסוד הנורמות והסטנדרטים המקצועיים של חברי האיגוד ואת החזון החברתי והמקצועי שלהם בחברה הישראלית.


חברי איל"ה מוזמנים לשלוח נושאים נוספים לדיון למזכיר הוועדה, עו״ד ד״ר רועי גילבר, בדוא"ל

התאמת הנושאים לדיון בוועדה וסדר העדיפות לדיון תיבחן על ידי היו"ר והמזכיר.

דיוני הוועדה חסויים, אך מסקנות הדיון תפורסמנה באתר איל"ה.