• כלים לשירותך
 • עקבו אחרינו
 • כניסה לחשבון שלי
עמוד בית
האגודה הישראלית לחקר הפוריות (איל"ה)
תקנון איל"ה

תקנון איל"ה

 

חוק העמותות, התש"מ-1980 

פרק ראשון – כללי

1.  שם העמותה
בעברית: האגודה הישראלית לחקר הפוריות (איל"ה).
באנגלית: IFA - THE ISRAEL FERTILITY ASSOCIATION 
בכל מקום בו יאמר בתקנון זה "האגודה" כוונת הדברים ל"עמותה" ששמה האגודה הישראלית לחקר הפוריות.

2.  כתובת העמותה
כתובת משרדה הרשום של העמותה: אצל יו"ר העמותה כפי שיבחר מעת לעת.

3.  אי תחולת התקנון המצוי
התקנון המצוי בתוספת לחוק העמותות, תש"ם-1980, לא יחול על העמותה, וזאת בהתייחס לסעיפים של תקנון זה.
 

פרק שני – מטרות העמותה וסמכויותיה

האגודה נוסדה על מנת לקדם את חקר וטיפול הפוריות בישראל באמצעות הפעולות האלה:

 1. קידום ועידוד מחקרים עיוניים, ניסיוניים וקליניים באדם ובחיות.
 2. חילופי דעות ואינפורמציה, בין בכתב ובין בע"פ, בתחום המחקר הנ"ל בין יחידים, אירגונים, מוסדות, בתי ספר להשכלה גבוהה, בתי חולים ומכוני מחקר הקשורים לתחום הפוריות, בין בישראל ובין מחוצה לה.
 3. תפקידי יעוץ ביסוד יחידות מחקר, מעבדות, מוסדות קליניים, וכן מוסדות אחרים כלשהם - הקשורים בחקר הפוריות.
 4. תפקידי יעוץ וכן נטילת חלק בתכניות לימוד והשתלמות על כל סוגיהן, הקשורות בנושא הפוריות.
 5. ארגון וביצוע מפגשים מדעיים, על כל סוגיהם, לצורך ביטוי, החלפה והבעת אינפורמציה מדעית, מעשית וקלינית, הקשורה בחקר וטיפולי הפוריות.
 6. סיוע בארגון קבוצות עניין של גופים מקצועיים הקשורים בטיפול, או בחקר נושאים בתחום הפוריות.
 7. פעילות בתור נציג, בא כוח או סוכן של ארגוני מדע זרים ו/או בינלאומיים, לצורך הענקת מלגות ומענקי מחקר והשתלמות בתחום הפוריות.
 8. הענקת מלגות ומענקי מחקר למדענים ראויים ולסטודנטים העוסקים בחקר הפוריות.
 9. יעוץ למשרד הבריאות וגורמים אחרים בנושאים הקשורים לפוריות.
 10. ייזום תגובות ומידע לתקשורת ו/או לציבור בנושאים הקשורים בחקר וטיפולי פוריות.


כל המטרות האמורות לעיל, הינן בלתי תלויות זו בזו, ואין לפרשן על דרך הצמצום, או על דרך ההשוואה ביניהן אלא אם כן נוסח הפסקה דורש זאת באופן מפורש.


פרק שלישי – סמכויות העמותה

לעמותה תהיינה מסורות כל הסמכויות הדרושות להשגת המטרות כולן או מקצתן, כפי שתוארו בפרק השני לעיל, והכל לצורך קידום ענייניה של העמותה.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, תהיה העמותה רשאית:

 1. לקבל תרומות במזומנים ו/או במכשירים ו/או בספרים ו/או במאמרי מחקר ו/או בדרך אחרת כלשהי מפרטים, מוסדות, גופים ומכונים הנמצאים בישראל ומחוצה לה.
 2. לרכוש ולהעביר באופן כלשהו ובדרך קנייה כלשהי נכסי דלא-ניידי ונכסי דניידי לצורכי העמותה, וכן למשכן ו/או לשעבד נכסים אלה, ולפדות את המשכנתאות והשעבודים.
 3. לחתום על חוזים, שטרות, צ'יקים, ערבויות, כתבי התחייבות כלשהם, וכן להופיע בכל דיון משפטי שהוא בתור תובעת, נתבעת, צד ג', או באופן אחר כלשהו, ולמלא את התפקידים של אישיות משפטית בקשר לקידום מטרותיה של העמותה.
 4. לרכוש מניות, ניירות ערך, בכל חברה ו/או אישיות משפטית כלשהי, וכן להשתתף עם אחד ו/או עם אחרים בצורת שותפות, חברת מניות, או בכל דרך אחרת במחקרים הקשורים למטרות העמותה, וזה בתנאים שוועד האגודה ימצא לנכון, ובלבד שתשמר אישיותה המשפטית של העמותה.
 5. להשכיר, לשכור, למסור ו/או לקבל לשימוש רכוש כלשהו בתמורה אשר תשמש לקידום מטרותיה של העמותה, וכן לבצע את האמור בפסקה זו ללא תמורה כלשהי.
 6. להעסיק בין בתמורה, ובין ללא תמורה, עובד ו/או עובדים מנהליים ו/או מדעיים, וכן לקבל שירותיו של אדם כלשהו לצורך קידום מטרותיה של העמותה.
 7. לבצע כל פעולה הקשורה באופן כלשהו למטרות העמותה, או שלדעת ועד האגודה יהיה בה משום קידום ענייניה של העמותה.
   

פרק רביעי – הצטרפות לאגודה וזכויות החברים

א. חברות בעמותה והצטרפות

 1. המייסדים החתומים על בקשת רישום העמותה, וכן כל חברי האגודה שקדמה לעמותה זו. כמופיע ברשימת חברי האגודה נכון למועד הרישום, אלה ייחשבו לחברים בעמותה מיום רישומה בפנקס העמותות.
 2. כל אדם בעל השכלה אקדמית (תואר M.Sc, D.V.M, Ph.D, M.D או M.A) או סטודנט הלומד לקראת תארים אלו רשאי להיות חבר בעמותה בתנאי שישלם את מסי החבר, שייקבעו מזמן לזמן על ידי ועד האגודה, וימלא אחר הוראות התקנון ומוסדות העמותה.
 3. על קבלת חברים יחליט ועד האגודה, הרשאי לפי ראות עיניו, לסרב לקבל אדם כחבר, מבלי לתת נימוקים לסירובו. בתנאי הקבלה לעמותה יישקלו בין היתר הנתונים האלה:

א. עיסוקו של המועמד בחקר ו/או טיפולי הפוריות.
ב. המלצות חברים בעמותה.

4.  המבקש להתקבל כחבר העמותה יגיש לוועד האגודה בקשה בכתב בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר זהות). העוסק בתחום הפוריות (פירוט), מבקש להיות חבר באיל"ה. מטרות העמותה ותקנותיה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האספה הכללית של העמותה".

5.  חבר יתקבל לעמותה אם הצביעו בעד קבלתו רוב חברי ועד האגודה.

6.  מועמד שבקשתו להתקבל כחבר אושרה, יירשם בפנקס החברים, וייחשב כחבר העמותה לכל דבר ועניין בתום שישה חודשים מיום אישור קבלתו.


ב. זכויות החברים

 1. חבר העמותה זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה.
 2. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אספה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.
 3. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעילויות העמותה ולהנות משירותיה.
 4. חבר העמותה ישלם את דמי החבר כפי שייקבעו מעת לעת על ידי הוועד. אי תשלום דמי חבר במשך שנתיים ומעלה יביא להשעייתו מהעמותה. השעייתו תבוטל עם תשלום חובותיו לעמותה.
 5. העמותה תהיה רשאית למנות חברי כבוד, ואולם חברים אלה יהיו ללא זכות הצבעה. כמו כן הם יהיו פטורים מתשלום דמי חבר ודמי השתתפות בכינוסי העמותה.

ג. פרישה מן העמותה

 1. העמותה תהיה רשאית להפסיק את חברותו של חבר שהתנהג בצורה הנוגדת את עקרונות ו/או מטרות העמותה ו/או החלטותיה ו/או הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
 2. החלטת העמותה בקשר להפסקת החברות, כאמור, תהיה לפי החלטת האסיפה הכללית של העמותה לפי הצעת הוועד, שתתקבל ברוב של 66% מקולות המצביעים הנוכחים, וזאת לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו, והעתק מהתביעה להוציאו מהעמותה הועבר אליו לפחות 21 יום לפני הדיון המתוכנן.
 3. העמותה תהא רשאית להפסיק לאלתר מתן שירותים מכל מין וסוג שהוא לחבר שפרש או הוצא ממנה.

ד. זכות טיעון

לא יוצא חבר אלא מן הטעמים שפורטו בתקנון, ולאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

ה. חברים בדימוס

 1. חבר שפרש לגמלאות יוגדר כחבר בדימוס.
 2. חבר בדימוס אינו חייב לשלם דמי חבר ואינו זכאי להיבחר לוועד האגודה, אולם נתונה לו זכות ההצבעה והבעת הדעה בכל הנוגע לענייני העמותה.

ו. רשימת חברים

 1. מזכיר וגזבר העמותה ינהלו רשימה של חברים שתכלול את שמו, כתובתו ומשלח ידו של כל חבר.
 2. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר, תשלח בדואר רגיל אל מענו הרשום ברשימת החברים.


פרק חמישי - מוסדות העמותה
 

א. מוסדות העמותה הם:

 1. אסיפה כללית
 2. ועד האגודה
 3. ועדת ביקורת
 4. כל מוסד שייקבע על ידי האסיפה הכללית.

ב. האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת ביקורת ימונה רואה חשבון.

ג. האסיפה הכללית

1.  כללי
האסיפה הכללית תורכב מכלל חברי העמותה.

2.  תפקידי האסיפה הכללית

לשמוע דינים וחשבונות מטעם ועדת הביקורת של העמותה ו/או רואה חשבון, ולשמוע דינים וחשבונות ו/או כל עניין אחר שוועד האגודה יגיש לאסיפה הכללית, ולדון בם.
לקבוע הנחיות שלפיהן יפעלו מוסדות העמותה.
לקבוע דרכי פעולה של העמותה וסוגי העניינים שבהם תעסוק העמותה.
לדון ולהחליט בכל מקרה שיוצעו שינויים בתקנון העמותה.
לבחור את ועד האגודה שינהל את העמותה.
להנחות את ועד האגודה בדרכי פעולתו.
לדון בהצעת ועד האגודה להוצאת חבר מן לבחור ועדת ביקורת או רואה חשבון לעמותה

3.  כינוס האסיפה הכללית, הצבעה והחלטות

(א) האסיפה הכללית הרגילה תתקיים פעם בשנה. מועדה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו על ידי הוועד. הועד רשאי בכל עת לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין, אם באה על כך דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל חברי העמותה. כל ההוראות להלן יחולו גם על כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין.

(ב) האסיפה הכללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות 15 יום מראש. ההודעה תציין 
את היום, השעה, מקום וסדר היום של האסיפה.

(ג) 
1. אסיפה כללית תחשב לחוקית, אם הופיעו בה רבע ממספר חברי העמותה. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים במהלכה.
2. לא נתכנס המניין האמור בס"ק 1 לעיל תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כחוקית. באסיפה זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט ובלבד שלא יפחת מספרם מ-10 משתתפים.

(ד) פתיחת האסיפה הכללית תהיה על ידי יושב ראש של ועד האגודה והוא ינהל את האסיפה.
בהעדרו של היו"ר תנוהל האסיפה ותיפתח על ידי מזכיר ועד האגודה או אחד מחברי ועד האגודה שהוסכם עליו.

(ה) ההחלטות על שינויים בתקנון תתקבלנה על-פי ההסכמה של 66% מקולות המשתתפים
בהצבעה.

(ו) החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות חברי העמותה הנוכחים, אלא אם
נאמר אחרת בתקנון זה.

(ז) באסיפה הכללית יהא לכל חבר נוכח קול אחד.
 

4. ועד האגודה

1. 
(א) ועד האגודה יפעל לקידום מטרות העמותה וינהל את כל ענייני העמותה, מוסדותיה, גופיה ושלוחותיה בכל ענייני כספים ונכסים, ובכל  השטחים הדורשים ניהול ופיקוח אדמיניסטרטיביים. ועד האגודה ייצג את העמותה כלפי חוץ, ויהיה מוסמך לחתום בשמה על חוזים, הסכמים והתחייבויות. ועד האגודה יהא מוסמך לכנס אסיפות בכל מועד הנראה לו ולערוך את תקציב העמותה ולהגישו לאישור האסיפה הכללית של העמותה. בכוחו של ועד האגודה לייפות כוחם של חלק מחברי העמותה ו/או כל אדם אחר שאינו חבר העמותה להופיע ולפעול בשמה.

(ב) על אף האמור לעיל, כל השקעה כספית שעל העמותה להשקיע, ואשר על חבר ו/או חברי 
העמותה לשאת בה, תחייב קבלת החלטה של ועד האגודה ברוב של 75% מקולות חבריו.

2. מחובתו של ועד האגודה לקיים את החלטות מוסדות העמותה ולפעול לטובת העמותה במסגרת 
תקנותיה ומטרותיה.

3. חברי הוועד ייבחרו על ידי האסיפה הכללית בבחירות כמפורט להלן. הועד ימנה שבעה חברים.

4. ישיבות הועד תזומנה על ידי היו"ר או המזכיר בתיאום ביניהם. פרט לכך יתכנס הוועד לישיבה בכל עת במידה וחבריו ידרשו זאת.

5. הוועד יתכנס לישיבותיו לפי הצורך, אך לא פחות מפעמיים בשנה. ישיבות הוועד תהיינה חוקיות וההחלטות שתתקבלנה תהיינה מחייבות אם בישיבה השתתפו רוב חברי הוועד. במידה ולמרות שתי ההודעות בכתב לא יופיעו רב חברי הוועד לישיבה, ההחלטות תתקבלנה על ידי החברים הנוכחים בישיבה שתתקיים במועד השלישי, ובלבד שמספרם בישיבה לא יפחת משלושה. החלטות הוועד תתקבלנה בהצבעה גלויה על ידי רוב המשתתפים בישיבה.

6. כל ההתקשרויות, ההסכמים, המסמכים וההתחייבויות שיינתנו בשם העמותה, למעט הוצאות כספים, ייחתמו על ידי יו"ר הועד של העמותה  (שהוא גם יו"ר העמותה) ו/או הגזבר ו/או המזכיר, וזה בתוספת חותמת העמותה אשר תמצא ברשותו של יו"ר העמותה, או בידי מי שיו"ר העמותה ימנה מתוך ועד האגודה.

7. זכויות החתימה על שיקים, והוצאות כספים של העמותה יהיו כדלקמן: חתימת הגזבר ו/או המזכיר יחד עם חתימתו של יו"ר הוועד, ובצירוף לחותמת העמותה תחייב את העמותה לכל דבר.

8. החלטה שנתקבלה בישיבת הוועד, חתומה ע"י יו"ר ועד האגודה או המזכיר, דינה כדין החלטה שנתקבלה בישיבה כדין.

9. הועד רשאי לבחור בוועדות שונות לצורך ניהול ענייני העמותה ו/או לשם קידום מטרותיה, וכן רשאי הוועד למנות חבר או חברים לתפקידים שונים הקשורים בניהול ענייני העמותה.

10. ועד האגודה יבחר באסיפה הכללית הרגילה בהצבעה חשאית על ידי חברי העמותה הנוכחים באסיפה זו, לפי סדרי הבחירות כדלקמן.

11. הזכות לבחור באסיפה הכללית והזכות להיבחר יהיו בתנאי כי הבוחר או המועמד לפי העניין, היו לחברי העמותה, כהגדרת תקנון זה, במועד החל לפחות ששה חודשים לפי מועד קיומה של אסיפה כללית בה מתקיימות בחירות והאמור חל גם אם נדחה מועד קיומה של אסיפה כאמור בסעיף 3 (ג) לעיל.

12. סדרי הבחירות 
(א) הוועד יבחר ועדת בחירות בת חמישה חברים, וימנה את אחד מהם כיו"ר. לועדת הבחירות יכולים להתמנות חברים רגילים וחברים בדימוס. לא יכולים להשתתף בועדת הבחירות יותר משני חברים של ועד האגודה. חברי ועדת הבחירות לא יכולים להיות מועמדים לבחירה לוועד החדש של העמותה.

(ב) לפחות 60 יום לפני מועד הבחירות יודיע מזכיר האגודה בכתב לכל חברי העמותה על הרכב ועדת הבחירות, תאריך ומקום האסיפה הכללית בהם יתקיימו הבחירות.

(ג) כל חברי העמותה רשאים להציע בכתב מועמדים לוועד החדש. הצעות אלו חייבות להגיע ליו"ר ועדת הבחירות לא יאוחר מ-14 יום לפני מועד הבחירות. המועמדים לבחירות לוועד החדש חייבים לקבל לפחות שלוש המלצות מחברי העמותה, שיהיו משתי מחלקות שונות. יו"ר ועדת הבחירות יביא בפני חברי הועדה את רשימת המומלצים לפחות שבעה ימים לפני הבחירות. לא יתקבלו הצעות נוספות בזמן האסיפה הכללית בה יתקיימו הבחירות.

(ד) על פי ההצעות שהוגשו ולאחר שנתקבלה הסכמת המועמדים בכתב וכן נתקבלה הצהרתם בכתב שלפיה אין להם, או לא תהיה להם עם היבחרם, זיקה (כהגדרתה להלן) לחברה מסחרית בתחום הפוריות, תרכיב ועדת הבחירות רשימת מועמדים לוועד. רשימה זו תובא על ידי ועדת הבחירות לאסיפה הכללית הרגילה. הרשימה תכלול את כל המועמדים ליו"ר העמותה, המזכיר והמועמדים לרשימת חברי הוועד. ברשימת המועמדים יצוין אם המועמד הוא קלינאי או חוקר. לצורך זה יוגדרו: כקלינאי/ת – אדם מורשה (M.D.) המקדיש את רוב זמנו לטיפול רפואי של פאציינטים, כחוקר/ת – בעל/ת השכלה אקדמאית (תואר D.V.M., PH.D., M.D., M.SC. או M.A.) העוסק/ת באופן פעיל במחקר בסיסי או קליני. "זיקה" לעניין תקנה זו, משמעה (1) קיום יחסי עבודה, ו/או (2) קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל, ו/או (3) כהונה כדירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי, ו/או (4) החזקה במחצית או יותר מזכויות ההצבעה או מהזכות למנות דירקטורים. על אף כל האמור בתקנון זה, מי שלא יצהיר על היעדר זיקה לחברה מסחרית בתחום הפוריות לא יוכל להיבחר כחבר ועד. נבחר אדם לכהונת חבר ועד ותוך כדי כהונתו נוצרה לו זיקה לחברה מסחרית בתחום הפוריות, יחויב לפרוש מכהונתו כחבר הוועד ויחולו הוראות סעיף משנה (י) או (י1) להלן.

(ה) הבוחרים יבחרו את היושב ראש והמזכיר מתוך הרשימות שהוכנו על ידי ועדת הבחירות. במידה והבוחר בחר ביו"ר מבין הקלינאים, הרי שעליו לבחור במזכיר מבין החוקרים, ולהפך. פתק הצבעה שלא יכלול נבחרים משני הסקטורים יפסל.

(ו) הבוחרים יבחרו חמישה חברים לוועד, מהם לפחות שני חוקרים ושני קלינאים (בוחר שלא יעשה כך – יפסל טופס הבחירה שלו). הנבחרים יקבעו לפי מניין הקולות, ובלבד שכל תחום ייוצג על ידי שני חברים לפחות.

(ז) ועדת הבחירות תספור את הקולות שניתנו למועמדים. יו"ר ועדת הבחירות יודיע את תוצאות הבחירות המלאות (כולל שמות היו"ר, המזכיר וחברי הועד הנבחרים, ורשימת כל המועמדים והקולות שבהם זכו) בתום הספירה. בתום הספירה ייכתב פרוטוקול שייחתם על ידי כל חברי ועדת הבחירות ויישלח ליו"ר הוועד והעתקיו לכל הנבחרים.

(ח) היו"ר, המזכיר וחברי הוועד הנבחרים ייכנסו לתפקידם בחלוף שלושה חודשים מיום היבחרם. במועד זה ייפרשו היו"ר, המזכיר וחברי הוועד הקודמים מן הוועד.

(ט) היו"ר, המזכיר וחברי הועד נבחרים לתקופה של שלוש שנים מהיבחרם, וממלאים את תפקידם עד חלוף שלושה חודשים ממועד בחירתו של ועד חדש.


(י) במידה ואחד או יותר מחברי הוועד יאלץ מסיבה כלשהי להפסיק את פעילותו בוועד האגודה, לפני תום שלוש שנים מבחירתו, רשאי הוועד למנות במקומו חבר אחר ללא בחירות נוספות החבר החדש ייבחר מתוך רשימת המועמדים של הבחירות האחרונות, אשר זכה בקולות הרבים ביותר לפי תוצאות הבחירות לוועד. אולם אם פחת מספר חברי הוועדה, שהם חוקרים או קלינאים, מהמיכסה הנקובה בסעיף משנה (ה) לעיל, אזי יבוא במקום הפורש הבא בתור מבין החוקרים, או לחלופין מבין הקלינאים. חברי ועד חדשים אשר ימונו על ידי הוועד, או ייבחרו על ידי האסיפה הכללית, ישרתו עד תום הקדנציה הרגילה של הוועד. במידה ורוב חברי הוועד יתפטרו או יאלצו להפסיק את פעילותם, חייב הוועד לערוך תוך 95 יום בחירות חדשות לפי המתכונת הרגילה.

(י1) במידה והיו"ר או המזכיר ייאלץ מסיבה כלשהי להפסיק את פעילותו בוועד האגודה, לפני תום שלוש שנים מבחירתו, ימונה לתפקיד במקומו, ללא בחירות נוספות, חבר ועד מאותו סקטור, אשר זכה בקולות הרבים ביותר לפי תוצאות הבחירות לוועד. במקום אותו חבר ועד שמונה לתפקיד היו"ר או המזכיר (לפי העניין), ימונה חבר ועד חדש לפי הוראות סעיף משנה (י) לעיל.

(יא) חבר ועד אשר נבחר לא יוכל להעמיד את מועמדותו ולהיבחר מחדש לוועד בבחירות הבאות.

(יב) הוועד חייב להגיש לאסיפה הכללית דין וחשבון על פעולותיו, כולל דו"ח כספי.

(יג) החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים – לא תתקבל ההצעה. 
במקרה הצורך ניתן לקיים משאל באמצעות דואר אלקטרוני, טלפקס או אמצעי תקשורת אחר. 
במקרה זה ייחשבו החלטות פה אחד כהחלטות מחייבות של הועד.

5. ועדת הביקורת/ רו"ח
תוקם ועדת ביקורת, או ימונה רואה חשבון לעמותה. ועדת הביקורת או רואה החשבון יבדקו את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה, ואת פנקסי החשבונות שלה, ויביאו לפני האסיפה הכללית את המלצותיהם לעניין אישור הדו"ח הכספי. ועדת הביקורת או רואה החשבון ייבחרו באסיפה הכללית הרגילה.


פרק שישי – כספים

א. כל כספי העמותה מיועדים אך ורק לטיפוח והשגת מטרותיה. העמותה לא תחלק כל דיוידנדים או רווחים או טובת הנאה אחרת בין חבריה בכל צורה שהיא.

ב. אין באמור בסעיף א' לעיל כדי למנוע מהעמותה לשלם לחבריה הוצאות שהוציאו בעד עבודות שיינתנו לעמותה, בתום לבב וללא רווח עבור העמותה, ובקשר לענייני העמותה ומטרותיה.

ג. הכנסות העמותה יבואו בין היתר מן המקורות הבאים:

 1. תשלום מיסי חבר.
 2. קרנות הנושאות רווחים.
 3. הקצבות מארגונים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים שונים.
 4. תרומות, מתנות, ירושות, עזבונות, תמיכות וכל תשלום אחר מכל מקור אחר שיראה בעיני העמותה.
 5. הכנסות שונות אחרות מכל מקור אשר יראה בעיני העמותה, כולל מהוצאות ספרים, עיתונים וכתבי עת.
 6. הוצאות העמותה ימומנו מהכנסותיה ו/או על ידי חבריה, הכל כפי שתקבע האסיפה הכללית.
 7. ועד העמותה רשאי להטיל על החברים תשלומים חד פעמיים למטרות שיפורטו בהודעתו לחברי העמותה.

ד. כספי העמותה יוחזקו בחשבונות בנקים בלבד.

ה. 

 1. העמותה תנהל חשבונות של ההכנסות וההוצאות, ותרשום את פרטי הרכוש והציוד של העמותה, זכויותיה וחובותיה. 
 2. ספרי החשבונות של שהעמותה יוחזקו במשרדיה, או במקום אחר שהועד יחליט עליו.


פרק שביעי – שונות
 

א. פרוטוקולים
מזכיר העמותה – ינהל פרוטוקולים, ובהם יירשמו כל ההחלטות שנתקבלו במוסדות העמותה, לרבות ישיבותיה.

ב. חותם העמותה וזכות החתימה

1.  לעמותה יהא חותם שיישמר ברשות יו"ר הוועד, או ברשות הגזבר, והם או אחד מהם, יטביעו אותו על כל המסמכים המחייבים את העמותה.

2.  זכות החתימה בשם העמותה תהא ליו"ר הוועד, המזכיר או למי שהוועד יסמיך לכך, בהחלטה מזמן לזמן, בצירוף חתימתו של גזבר העמותה, ובצירוף לחותם של העמותה.


ג. פירוק העמותה

1.  העמותה רשאית להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים. ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה כללית, שעליה ניתנה הודעה לכל חברי העמותה לפחות 21 יום מראש, תוך ציון שעל סדר היום באסיפה יוצע להחליט על פירוק.

2.  אחרי שתתקבל ההחלטה על פירוק בהתאם לפסקה 1 לעיל, תמנה האסיפה הכללית את המפרק, או המפרקים, אשר יטפל/ו בתשלום חובות העמותה, חיסול רכושה וכל העניינים בקשורים לפירוק העמותה.

3. כל נכס והכנסה שיישארו לאחר פירוק העמותה וחיסולה, ותשלום כל חובותיה במלואם, לא יחולקו בין חברי העמותה, כי אם ינהגו לגביהם לפי הכללים הבאים:
1) הנכסים יועברו לעמותה, ו/או לגוף או גופים ציבוריים, שיהיו קרובים ביותר במועד הפירוק לבעלי מטרות דומות, כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חבריה.
2) מקום שנכס של העמותה משמש בעת הפירוק לכל מטרה אשר ייעדה אותו העמותה, ידאגו המפרקים כי הנכס יועבר אך ורק בתנאי שהוא ימשיך לשמש לאותה מטרה ששימש ערב הפירוק.


ד. קבוצות עניין מסונפות

ועד העמותה רשאי ליזום ולסייע בהקמת קבוצות עניין שישתתפו בפעילות האגודה ובכנסיה.
החלטות על הקמת קבוצות עניין תובאנה על ידי ועד האגודה לאישור האסיפה הכללית.