• כלים לשירותך
 • עקבו אחרינו
 • התחבר/י
עמוד בית
האגודה הישראלית לחקר הפוריות (איל"ה)
קריטריונים והנחיות הצטרפות


ההנחיות להצטרפות כחבר באיל"ה מעוגנות בתקנון האגודה, פרק 4א:
 

4א. חברות בעמותה והצטרפות

 1. המייסדים החתומים על בקשת רישום העמותה, וכן כל חברי האגודה שקדמה לעמותה זו. כמופיע ברשימת חברי האגודה נכון למועד הרישום, אלה ייחשבו לחברים בעמותה מיום רישומה בפנקס העמותות.
 2. כל אדם בעל השכלה אקדמית (תואר M.Sc, D.V.M, Ph.D, M.D או M.A) או סטודנט הלומד לקראת תארים אלו רשאי להיות חבר בעמותה בתנאי שישלם את מסי החבר, שייקבעו מזמן לזמן על ידי ועד האגודה, וימלא אחר הוראות התקנון ומוסדות העמותה.
 3. על קבלת חברים יחליט ועד האגודה, הרשאי לפי ראות עיניו,לסרב לקבל אדם כחבר, מבלי לתת נימוקים לסירובו. בתנאי הקבלה לעמותה יישקלו בין היתר הנתונים האלה:
  א. עיסוקו של המועמד בחקר ו/או טיפולי הפוריות.
  ב. המלצות חברים בעמותה.
 4. המבקש להתקבל כחבר העמותה יגיש לועד האגודה בקשה בכתב בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר זהות).העוסק בתחום הפוריות (פירוט), מבקש להיות חבר באיל"ה.
  מטרות העמותה ותקנותיה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האספה הכללית של העמותה".
 5. חבר יתקבל לעמותה אם הצביעו בעד קבלתו רוב חברי ועד האגודה.
 6. מועמד שבקשתו להתקבל כחבר אושרה, יירשם בפנקס החברים, וייחשב כחבר העמותה לכל דבר ועניין בתום שישה חדשים מיום אישור קבלתו.


אם הנך עומד/ת בקריטריונים המפורטים ומעוניין/ת להצטרף לאיל"ה, מלא/י את טופס ההצטרפות.


בקשת ההצטרפות תעלה לדיון בישיבת הוועד הבאה, בסיום הדיון יקבל המבקש/ת מייל ובו ההחלטה לגבי אישור חברותו. אם אושרה הבקשה, יצורף למייל קישור לביצוע תשלום בטופס מקוון.

דמי החבר השנתיים הם על סך 150 ש"ח. החברות תיכנס לתוקף לאחר ביצוע התשלום בטופס המקוון.